Python_UDP Connect

Server端(Server.py):

Client端(Client.py):

此代码在Mac的Terminal下运行,如果以上代码运行报错,请使用其他方式进行连接。Python Version: 3.6

Python_TCP Connect

Server端(Server.py):

Client端(Client.py):

本代码是在Mac的Terminal下运行。(Python Version: 3.6)如果你的代码是跟上方相同,而无法运行,相信我,不是代码错了,而是运行环境的问题。